قرار ِ بی قراری ام

۱۸ بهمن ۱۳۹۰

– حرف که زیادست و نمی زنیم –

قراری بگذار

یک دلِ سیر چشم هایت را

چشم بدوزم

RSS